Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Skin Expert (www.skinexpert.pl)
obowiązujący od dnia 06.12.2018 (data ostatniej aktualizacji: 2.01.2023r.)

1. INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Regulamin Sklepu Internetowego Skin Expert, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego w tym, w szczególności składania zamówienia na Produkty i Zabiegi dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów i Usług Kupującemu, uiszczaniu przez Kupującego ceny sprzedaży Produktów i Usług, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów i Usług nie zawierają kosztu dostawy, o którym informacja pojawia się każdorazowo na etapie składania zamówienia w podsumowaniu zamówienia (podsumowanie koszyka), tj. przed złożeniem zamówienia i uzależniona jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów i Usług znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, wprowadzenia nowych Produktów i Usług do oferty Sklepu, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z niniejszym Regulaminem lub regulaminem danej promocji. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie na stronie www.skinexpert.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5. Kupujący jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

6. Z ofert dostępnych na www.skinexpert.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

7. Dostawa Produktów możliwa jest na terenie całej Polski. Sprzedający nie realizuje dostaw poza granicami Polski zaś miejscem wykonania zabiegów jest klinika Bieńkowscy Clinic w Bydgoszczy lub Częstochowie.

2. DEFINICJE

 

Następującym wyrażeniom użytym w tekście Regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 

1. Adres reklamacyjny: Skin Expert sp. z o.o., ul. Cicha 17, 85-650 Bydgoszcz

2. Karta Produktu lub Usługi – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie lub Usłudze

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca u Sprzedającego zakupu Produktu lub Usługi związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu u Sprzedającego;

4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu Produktu lub Usługi niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Koszyk – lista Produktów lub Usług sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów lub Usług na podstawie wyborów Kupującego;

6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;

7. Miejsce wydania Produktu – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego jako adres doręczenia lub punkt odbioru osobistego lub wybrany paczkomat;

8. Moment wydania Produktu – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie;

9. Płatność – zapłata za Produkt i dostawę lub Usługę i określenie jej miejsca wykonania dokonana w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

10. Produkt – towar oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory Produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości – zależą one na przykład od ustawień monitora (nasycenie kolorów i inne ustawienia).

11. Usługa – usługa kosmetyczna świadczona przez Sprzedawcę w placówkach Bieńkowscy Clinic w Bydgoszczy lub w Częstochowie, której zakup możliwy jest m.in. za pośrednictwem Sklepu Internetowego Skin Expert.

12. Bon podarunkowy – bon opatrzony nazwą ,,Bon podarunkowy’’, dostępny w wersji elektronicznej upoważniający do wykorzystania jako jeden ze środków płatniczych na www.skinexpert.pl

13. Sklep lub Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.skinexpert.pl za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

14. Sprzedający: SKINEXPERT sp. zo.o.
siedziba i adres: Bydgoszcz, ul. Cicha 17, 85-650 Bydgoszcz
NIP: 9671357969, REGON: 341473823
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS: 0000474952, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
e-mail: sklep@skinexpert.pl , tel. +48 509 570 276.

15. Termin realizacji – do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i nast. Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (dalej „KC”), a w przypadku Konsumentów – będąca jednocześnie umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku zawierana w języku polskim.

17. Umowa o świadczenie usług – umowa o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 KC, a w przypadku Konsumentów – będąca jednocześnie umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku zawierana w języku polskim; ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o sprzedaży/zakupie Usługi, rozumie się przez to zawarcie Umowy o świadczenie usług.

18. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu w rozumieniu odpowiednio art. 556[1] KC i 556[3] KC.

19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające w szczególności jednoznacznie: rodzaj i ilość Produktów lub Usług; sposób dostawy; sposób płatności i wysokość płatności; Miejsce wydania Produktu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie z dostępem do Internetu. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu. Jednocześnie Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu ze Sklepu Internetowego poprawność jego działania w następujących aktualnych wersjach przeglądarek: Chrome, Firefox, Safari, Edge , na ekranach o rozdzielczości poziomej pow. 360 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.

2. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Kupujący może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie – tj. bez zakładania konta.

3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (Moje Konto) znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego, a warunkiem utworzenia Konta jest akceptacja przez Kupującego niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

4. Sklep Internetowy może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego. Kupujący, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony www usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, w tym w szczególności strona www.skinexpert.pl zabezpieczona jest certyfikatem SSL.

6. Zamieszczanie opinii o produktach lub usługach dostępnych w Sklepie Internetowym jest możliwe tylko dla Klientów zdefiniowanych tzn. dla Klientów zarejestrowanych.

7. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla www.skinexpert.pl;

6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I REALIZACJA

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta, o którym mowa w pkt 3.3. Regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

1. Dodanie Produktu do koszyka,
2. wskazanie adresu e-mail oraz podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę, oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe,
3. wybór Miejsca wydania Produktu
4. wybór sposobu dostawy i płatności,
5. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności,
6. użycie przycisku „Kupuję i Płacę”.

4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy.

5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e- mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia. Wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy między stronami.

6. Wysłanie Produktu następuje zgodnie z Terminem realizacji.

7. Kupujący dokonuje zapłaty za Produkt korzystając z jednej z dostępnych form płatności:

1. gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym,
2. za pobraniem,
3. przelewem bankowym,
4. za pośrednictwem operatora płatniczego (takiego jak PayPal, Przelewy24)

Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych sposobów płatności pojawiają się po zaznaczeniu wybranej formy i przekierowaniu na stronę poszczególnych operatorów płatności.

8. Realizacja Zamówienia następuje:

1. forma płatności „za pobraniem” – niezwłocznie po zawarciu Umowy,
2. forma płatności „przelew bankowy” lub „za pośrednictwem operatora płatniczego” – po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego;
3. forma płatności „gotówka lub karta płatnicza przy odbiorze osobistym” – po zawarciu Umowy i otrzymaniu gotówki od Kupującego i/lub akceptacji transakcji płatniczej przez terminal płatniczy Sprzedającego.

9. Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Zamówieniem do Miejsca wydania Produktu za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej realizującej dostawę na zlecenie Sprzedającego lub za pośrednictwem paczkomatów. Kupujący wybiera sposób dostawy spośród opcji wskazanych przez Sprzedającego w procesie składania Zamówienia. Sprzedawca oferuje także możliwość odbioru osobistego Produktów w wyznaczonych przez Sprzedającego następujących punktach odbioru:

1. Bieńkowscy Clinic sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cicha 17, 85-650 Bydgoszcz (Bieńkowscy Clinic Bydgoszcz)
2. Bieńkowscy Clinic sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wysockiego 39/7, 42-200 Częstochowa (Bieńkowscy Clinic Częstochowa)

10. Informacja o kosztach dostawy pojawia się każdorazowo na etapie składania Zamówienia w jego podsumowaniu (podsumowanie koszyka), tj. przed użyciem przycisku „Kupuję i Płacę”.

11. Odbiór osobisty jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00, w soboty od 9.00-16.00 za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. Szczegółowe warunki dostawy dokonywane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatów, określa dostawca.

12. Termin na dokonanie płatności za Produkt, o której mowa w pkt 4.8.2 wynosi 3 dni robocze od dnia potwierdzenia Zamówienia. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Umowę uważa się za niezawartą.

13. Termin na odbiór osobisty wynosi 10 dni od dnia powiadomienia przez Sprzedającego na wskazany adres mailowy o gotowości Produktu do odbioru. W przypadku odbioru osobistego z opcją płatności, o której mowa w pkt 4.8.3. po bezskutecznym upływie ww. terminu 10 dni uważa się za niezawartą.

5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG I REALIZACJA

 

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta, o którym mowa w pkt 3.3. Regulaminu.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący dokonuje następujących czynności:

1. dodanie Usługi do koszyka,
2. wskazanie adresu e-mail oraz podstawowych danych w tym danych osobowych umożliwiających kontakt i wysyłkę, oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe,
3. wybór miejsca wydania / realizacji Usługi
4. wybór sposobu dostawy i płatności
5. akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności,
6. użycie przycisku „Kupuję i Płacę”.

4. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy o świadczenie usług.

5. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e- mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia. Wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług między stronami.

6. Kupujący dokonuje zapłaty za Usługę korzystając z jednej z dostępnych form płatności:

1. Gotówką lub kartą płatniczą w placówce Sprzedającego przed realizacją Usługi
2. przelewem bankowym,
3. za pośrednictwem operatora płatniczego (takiego jak PayPal, Przelewy24)
Szczegóły dotyczące wyżej wymienionych sposobów płatności pojawiają się po zaznaczeniu wybranej formy i przekierowaniu na stronę poszczególnych operatorów płatności.

7. Termin na dokonanie płatności za Usługę, o której mowa w pkt 5.6.2 wynosi 3 dni robocze od dnia potwierdzenia Zamówienia. Po bezskutecznym upływie ww. terminu Umowę uważa się za niezawartą.

6. BON PODARUNKOWY

 

1. Skin Expert przewiduje możliwość zakupu na stronie internetowej elektronicznych Bonów Podarunkowych, które upoważniają do skorzystania z przewidzianej na danym bonie kwocie, wykorzystując ją jako jedną z form płatności za zakupy Produktów i Usług dostępnych w ofercie sklepu internetowego Skin Expert.

2. Bony podarunkowe są dostępne w wersji elektronicznej w formacie PDF przesyłanymi na wskazany przez Klienta adres mailowy podczas składania zamówienia.

3. Bony Podarunkowe mogą opiewać na poniższe kwoty: 100 PLN, 200 PLN oraz 500 PLN.

4. Bony Podarunkowe są ważne 3 miesiące od daty zakupu.

5. Po zakupieniu Bonu Podarunkowego Klient otrzymuje indywidualny kod odpowiadający kwocie zakupu Bonu do wykorzystania podczas składania kolejnego zamówienia.

6. Bony podarunkowe należy wykorzystać jednorazowo podczas zakupów, wykorzystując całą kwotę. Przy niewykorzystaniu całej kwoty bonu, pozostała część przepada. Istnieje możliwość dopłaty do kwoty zamówienia, jeśli przekracza ono wartość Bonu Podarunkowego.

7. Bony podarunkowe nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1. Konsumentowi przysługuje na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni:

a. w przypadku Umowy Sprzedaży – od momentu wydania Produktu,

b. W przypadku Umowy o Świadczenie Usług – od momentu zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku, gdy na wyraźne żądanie Konsumenta wykonanie Usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 2 a i b) powyżej, Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy w takim przypadku (tj. po zgłoszeniu takiego żądania) ma obowiązek zapłaty za Usługi spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionej Usługi z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na Adres Reklamacyjny lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@skinexpert.pl). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a dostępnego jako załącznik do niniejszego Regulaminu w wersji pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i/lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Konsument odsyła Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na Adres Reklamacyjny Sprzedającego.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania Produktu.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego Płatność, ale – w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży – nie wcześniej niż po otrzymaniu Produktu z powrotem lub po dostarczeniu przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot Płatności obejmuje koszty dostawy Produktu, jednakże z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy w trybie przewidzianym w pkt 3 powyżej, Sprzedający ma prawo dokonać zwrotu zapłaty po uprzednim potrąceniu należnej części ceny za wykonaną Usługę.

13. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych (przykładowo: tusze do rzęs, kremy, pudry, podkłady, pomadki), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia.

8. RĘKOJMIA. PROCEDURA REKLAMACYJNA (DOTYCZY UMOWY SPRZEDAŻY)

 

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia Produktów wolnych od wad.

2. W przypadku wszelkich wad Produktów zamówionych za pośrednictwem www.skinexpert.pl Sprzedający ponosi wobec Konsumenta ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 KC i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3. Sprzedający na podstawie art. 558 par. 1 KC wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu rękojmi.

4. Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od Momentu wydania Produktu. Jeżeli określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.

5. W celu wykonania przez Konsumenta uprawnień z rękojmi, Konsument może złożyć reklamację w następujący sposób: drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie ze wskazaniem kosztu przesyłki – listem poleconym lub inną formą przesyłki, na Adres Reklamacyjny z dopiskiem „Reklamacja e-sklep Skin Expert” lub osobiście w wybranym punkcie odbioru Sprzedającego, o którym mowa w pkt 4.9.1 i/lub 4.9.2 Regulaminu dostarczając Produkt wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie. W przypadku złożenia reklamacji w sposób inny niż osobiście, Sprzedający rekomenduje wybór listu poleconego lub paczki ekonomicznej jako formy przesyłki z uwagi na treść zapisu pkt 6.7. Regulaminu.

6. Konsument otrzyma mailowo informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep ww. przesyłki lub dnia osobistego złożenia reklamacji.

7. W przypadku zasadnej reklamacji Sprzedający zwróci Konsumentowi koszty przesyłki w wysokości niezbędnej do wykonania prawa z reklamacji.

8. Jeżeli Towar ma wady, Konsumentowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 KC:

1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
2. żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.

9. W razie stwierdzenia przez Konsumenta uszkodzenia Produktu podczas transportu, zaleca się aby Kupujący sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

10. Sprzedający nie jest producentem Produktów i na sprzedawane Produkty nie udziela dodatkowej gwarancji.

9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

2. Kupujący może powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@skinexpert.pl.

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Sprzedający zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych zbieranych od użytkowników Sklepu.

2. Dane osobowe przetwarzane są z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, a w szczególności przy zastosowaniu odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych służących ich zabezpieczeniu.

3. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności i udostępniane są użytkownikowi Sklepu także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronie Sklepu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest dla Kupującego w zakładce Regulamin.

2. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

3. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

5. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym,
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl/.
5. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sprzedającego jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożlwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Jednocześnie informujemy, że powyższe pozasądowe postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2018 r.

Drogi użytkowniku, na niniejszej stronie używamy plików cookies.

Korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na zastosowanie plików cookies w sposób opisany w Polityce prywatności. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.

Akceptuj  
Wirtualna Dermokonsultacja - Skinexpert.pl

Wirtualna dermokonsultacja

Chętnie doradzimy i pomożemy w doborze odpowiedniego preparatu.

Uzyskaj pomoc